Is Vety.biz Trustworthy?

Check if vety.biz is scam or safe