Is Uchitel.pro Trustworthy?

Check if uchitel.pro is scam or safe