Is Media.skolediskusjon.no Trustworthy?

Check if media.skolediskusjon.no is scam or safe